Hieronder vind je de regels van MaffiaBaas.nl.
Iedereen die zich bij MaffiaBaas.nl registreert, is akkoord met deze regels. Lees ze goed door, want we verwachten van je dat je weet wat wel en niet mag op MaffiaBaas.nl.
De regels kunnen bij de start van een nieuwe ronde aangepast worden, daarom gaat iedereen opnieuw akkoord met de regels alvorens je verder kunt spelen.

1. Algemeen

Deze regels zijn van toepassing op iedereen die deelneemt aan, en/of geregistreerd is op MaffiaBaas. MaffiaBaas is niet verantwoordelijk voor gevolgen van en/of enige schade opgelopen door het gebruik en/of het bezoeken van de website MaffiaBaas of de daaraan verbonden diensten. Bij het niet naleven van de voorwaarden en/of regels is MaffiaBaas gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te beëindigen waarbij de in artikel 1.9 gestelde voorwaarden van kracht zullen zijn.
Indien de gebruiker met een /niet bestaand email-adres en of "wegwerp email-adres zich registreert zal deze verwijdert worden. Mocht de gebruiker het nogmaals proberen zal er een i.p ban uitgedeeld worden. Wanneer een account niet de activatielink geactiveerd heeft zal MaffiaBaas het account verwijderen. Tevens wordt het gebruik van een VPN server niet geaccepteerd
Bij aanmelding accepteert de deelnemer dat de ingevulde gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van e-mail welke afkomstig is van MaffiaBaas, gericht aan het ingevulde e-mailadres bedoeld om noodzakelijke en spelgerelateerde zaken te melden. Dit betreft geen nieuwsbrieven waarvoor men zich kan afmelden. Indien een deelnemer geen enkele mail meer wenst te ontvangen dient hij of zij zijn account(s) zelf te verwijderen en kan hij hiervoor MaffiaBaas niet verantwoordelijk stellen.
Onder crew valt de eigenaar, website beheerders (admins, moderatoren, etc.) en ieder ander die MaffiaBaas beheert.
MaffiaBaas behoudt zich het recht het spel te resetten, dit zal (indien mogelijk) tijdig gemeld worden.
MaffiaBaas is nimmer aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik, van je account wordt veroorzaakt. Echter, bij oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik van een account kunnen niet alleen het misbruikte account verbannen worden maar ook de accounts van de misbruiker.
Zorg dat je wachtwoord bij niemand bekend is, en ook niet makkelijk te raden of achterhalen is. MaffiaBaas is nimmer aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik, van je account wordt veroorzaakt. Echter, bij oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik van een account kunnen niet alleen het misbruikte account verbannen worden maar ook de accounts van de misbruiker.
Geen van de in de afzonderlijke pagina's van deze website opgenomen afbeeldingen of teksten mag worden gekopieerd, opgeslagen, verzonden, verspreid, en/of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van de desbetreffende media.
Maffiabaas zal geen compensatie verlenen/bieden aan spelers vanwege storingen ten gevolge van Wifi uitval, al dan niet veroorzaakt door de provider en/of andere oorzaken. Ook zal geen compensatie plaatsvinden wanneer er sprake is van vertragingen op de site ten gevolge van het maken van een back up, stroomuitval, overbelasting, serverproblemen en andere zaken die dit kunnen beïnvloeden. Het staat de Admins echter geheel vrij om hier soepel mee om te gaan, dit ter beoordeling van de Crew zelf.
Valsspelers chanteren is ten strengste verboden. Als jij iemand ziet die zich niet aan de regels houdt dan ben je verplicht dit via de helpdesk te melden. Over de afwikkeling van de gedane melding kan nimmer getwist worden. Indien dit wel gedaan wordt kan de crew je een berisping geven welke van te voren met de Admins besproken is.
De elementen in het spel zijn volledig random en worden door een "robot" door het spel heen verdeeld. De inhoudt wordt elke dag veranderd. 24/7 kan dit gebeuren. Veelal zal dit tussen 22.00 - 24.00 uur gebeuren echter kan dit ook op andere tijden gebeuren. Spelers kunnen bij wisselende tijden geen aanspraak maken op hetgeen wat zij wellicht gemist hebben. Bij herhaaldelijk benaderen van de crew omtrent de elementen kan een sanctie gegeven worden.
Er kunnen wijzigingen in het spel plaatsvinden tijdens een ronde zonder dat MaffiaBaas verplicht is tot compensatie van eventueel opgelopen nadeligheid bij accounts en/of families.
Maffiabaas wordt mede mogelijk gemaakt door: WorldGame | KvK 66310261 | Meester van Houtenstraat 8 te Nijmegen
Onder crew valt de eigenaar, website beheerders (admins, moderatoren, etc.) en ieder ander die MaffiaBaas beheert.

2. Interactie met andere gebruikers

Het verspreiden, publiceren of openbaar maken van een tekst en/of andere media, welke discriminerende, lugubere of seksueel getinte uitlatingen bevat.
Teksten en/of foto's die niet (hem) (haar) zelve betreffen en/of als pesterij geïnterpreteerd kunnen worden, seks gerelateerde foto's of uitlatingen, naaktfoto's of enige op welke wijze dan ook aanstootgevende uitlatingen
Het verspreiden, publiceren of openbaar te maken van andermans (woon en/of werk)adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers of accountgegevens van andere media.
Pesterijen dat tot doel of tot gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd
Commerciële of op enigerlei wijze wervende teksten, afbeeldingen of enig andere media op of via de website MaffiaBaas te verspreiden, publiceren of openbaar te maken.
Andere deelnemers/leden van MaffiaBaas contacteren over een aanval die hij/zij gedaan hebben. Bij veelvuldige overtreding kan dit ingrijpen van de crew als gevolg hebben!
Andere deelnemers/leden van MaffiaBaas hinderlijk lastig te vallen (o.a. chanteren valsspelers, dreigementen, beschuldigingen, herhaaldelijk zelfde berichten sturen, vragen om credits e.d., enzovoorts) op of via de website MaffiaBaas, zulks ter beoordeling van de crew
Onder hinderlijk lastigvallen valt o.a. het chanteren van valsspelers en/of medespelers, dreigementen of beschuldigingen uiten naar andere spelers, dan wel bedelen/vragen om bijvoorbeeld credits, respect punten, most wanted punten, speelgeld, etc., dan wel het herhaaldelijk versturen van hetzelfde bericht, etc.
Het al dan niet valselijk beschuldigen van mensen op welke wijze of via welk medium dan ook is niet toegestaan. Als je iemand ergens van verdenkt, meld dit dan via de Helpdesk door het aanmaken van een ticket. Voorzie je melding van voldoende bewijs!
Kijk voordat je een vraag plaats of deze al eens eerder in een topic geplaatst is. Zo niet plaats je vraag dan in de juiste sub-groep. Voorkom loze berichten.
Plaats een nieuw topic altijd in het daarvoor bestemde 'sub-groep'.
Voel je niet verplicht te antwoorden op ieder topic dat voorbij komt. Reageer alleen maar als je een nuttige toevoeging hebt. Dit voorkomt dubbele berichten, nutteloze berichten, enz.
Het is niet toegestaan om teksten, afbeeldingen of andere media te plaatsen in het forum, welke bedoeld zijn of beschouwd kunnen worden als werving voor een familie.
Het is niet toegestaan te promoten en/of reclame te maken voor andere websites dan MaffiaBaas, premie punten, respect punten, georganiseerde misdaden en/of vastgoed objecten. Een uitzondering hierop is een speciaal hiervoor, door een crewlid, aangemaakt topic!
Backseat modden (het suggereren van een moderatieactie, zoals 'dit topic moet dicht') is niet toegestaan. Tevens mag alleen de topicstarter vragen om een topic te sluiten.
Bij een overtreding na de derde waarschuwing en/of mute, zal direct een forum ban en/of communicatie verbanning gegeven worden!
Het openbaar maken van privé berichten al dan niet op of via de website MaffiaBaas is uitdrukkelijk verboden, tenzij je toestemming hebt van de afzender!
MaffiaBaas behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van het gebruik van en/of toegang tot van het forum.
Communiceer altijd in begrijpbare taal. Communicatie in een andere taal dan de Nederlandse en/of Engelse taal is dan ook niet toegestaan op de gehele MaffiaBaas.nl website (bv. op het forum, in privé berichten, in (familie) slogans of (familie) profielteksten, etc.). Gebruikersnamen uitgezonderd!
Het is niet toegestaan om geld, premiepunten, respectpunten en/of kill punten op welke wijze dan ook door te sluizen tussen accounts en/of familie's.

3. Prijzen

De prijzen en hun weergegeven (winkel)waarde worden aan het begin van een ronde vastgesteld op basis van de dan geldende adviesprijs.
Prijzen worden niet in contanten uitbetaald en zullen uiterlijk 2 maanden na afloop van de ronde uitgekeerd worden
MaffiaBaas is niet aansprakelijk voor eventuele prijsdalingen van de prijzen. De prijzen die aan het begin van de ronde zijn vastgesteld, zullen hoe dan ook uitgekeerd worden, ongeacht de eventuele waardedaling van deze prijzen.
MaffiaBaas behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke consumentenwaarde uit te keren, indien de hierboven genoemde prijzen om welke reden dan ook niet kunnen worden uitgekeerd.
MaffiaBaas is niet aansprakelijk voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan MaffiaBaas, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan. MaffiaBaas is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door de telecom-operatoren, TNT Post of andere meewerkende partijen en dit onder eender welke vorm. Ook is zij niet aansprakelijk voor vergissingen in het drukwerk op de verpakkingen. MaffiaBaas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling/ het verzenden van de toegekende prijzen.
Er kan slechts één (1) ronde prijs per huishouden, inlog locatie dan wel ip-adres worden gewonnen. Indien een speler in aanmerking komt voor meerdere prijzen, kiest hij/zij welke van deze prijzen te ontvangen, de overige prijzen komen te vervallen. Onder een ronde prijs wordt verstaan; de prijzen die te winnen zijn wanneer een ronde eindigt.
Een prijs kan de gehele hierop volgende ronde geclaimd worden. Het recht op de gewonnen prijs vervalt echter automatisch nadat de prijswinnaars van de volgende ronde bekend zijn en prijs nog niet geclaimd is.

4. Crewleden

De crew heeft de taak de regels en wetten te handhaven op MaffiaBaas, en zo nodig ook rondom deze website.
De moderators, helpdesk en hulp-admin leden zullen dit doen zonder iemand of iets voor te trekken of achter te stellen.
De crew heeft het recht om (forum)berichten aan te passen en/of te verwijderen.
De crew heeft de bevoegdheid om mensen de toegang tot het forum te weigeren en/of te ontzeggen.
De crew heeft de bevoegdheid om mensen de toegang tot het spel te ontzeggen, dit met eventueel overleg met een andere moderator en/of admin.
Als je iemand ergens van verdenkt, dien je dit te melden via een ticket aanmaken in de Helpdesk met voldoende bewijs en/of een redelijke beredenering van je verdenking.
De crew heeft het recht om jouw account en/of jouw accountgegevens te wijzigen en/of de status van het account aan te passen. Een account kan o.a. de status hebben van (in)actief, verwijderd en/of verbannen. Hier kan niet over worden gediscussieerd.
De crew heeft het recht om alles in te zien m.b.t. handelingen en gegevens op of in verband met het spel. Indien er duidelijk kwaad gesproken wordt over de crew en hij of zij hier duidelijk onrust mee maakt in het spel zal er een waarschuwing of communicatieban gegeven worden. Meldingen die via Skype, whatsapp, Social Media binnen komen worden hier ook in meegenomen! De crew kan hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld. Ook het vragen om tekst of uitleg zal hierin niet zonder gevolgen zijn.
Crewleden van MaffiaBaas zijn niet in dienst van MaffiaBaas. MaffiaBaas kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de uitlatingen en/of handelswijze(n) van de crewleden.
Een crewlid ontvangt begin van een ronde een coupon van 350 cc als vergoeding voor de tijd die het vraagt als crewlid. Hiervoor kan hij of zij vrij spelen en kan zich ook visueel in de top werken. Echter de prijs gaat naar de eerstvolgende speler op de lijst. Indien er cc prijzen te verdienen zijn kan hij of zij hier wel aanspraak op maken.
Crewleden zijn vrijwilligers, behandel hen dus ook met waardering/respect. Dit spel is mede door deze vrijwilligers geworden tot wat het nu is.
De crew zal proberen alle berichten, verzoeken, tips, etc zo snel mogelijk te behandelen, en waar nodig ook reageren. Crewleden zijn echter geen machines, houdt daar dan ook rekening mee. Dring dus ook niet aan, en wees niet ongeduldig.
Het veelvuldig lastigvallen van crewleden met al dan niet valse of foutieve beschuldigingen en/of uitingen kan gezien worden als een overtreding van regel 2.7.
Admins en moderators hebben bepaalde rechten en plichten, zoals te lezen in regelblok 4. Ze voorzien van crime credits en/of andere vormen van vergoedingen, kán worden gezien als poging tot omkopen en is niet toegestaan. Helpdesk en denktank crewleden uitgezonderd, mogen de crewleden dus ook geen enkele vorm van vergoeding of gunst aannemen van andere spelers.

5. Technische fouten

De speler en/of bezoeker van MaffiaBaas dient MaffiaBaas of haar crewleden ten alle tijden, en direct na kennisneming ervan in kennis te stellen van enige technische en/of functionele mankementen en/of fouten aan/op MaffiaBaas. Een mankement, fout, of foutieve/onjuiste gebeurtenis dient ten alle tijden, en direct na kennisneming ervan gemeld te worden, ongeacht de 'grootte' (prioriteit) van de fout, ongeacht de speler van de fout profiteert of de mogelijkheid hiertoe heeft! Deze in kennis stelling dient te gebeuren via een ticket aan te maken bij de Helpdesk. Deze verplichting geldt ook wanneer het een vermoeden van bovenstaande situatie betreft.
De speler kan geen aanspraak maken op enige goederen en/of vergoeding, in welke vorm dan ook, na een foute toezegging en/of foutieve informatievoorziening veroorzaakt door een in 5.1 beschreven situatie in de website en/of het belsysteem. MaffiaBaas kan deze vergoeding echter wel toekennen, als zij deze nodig acht.
Vals spelen is ten strengste verboden. Onder valsspelen wordt o.a. verstaan: het gebruik maken van (delen van) het spel op een wijze waarop deze niet bedoelt is, het misbruik maken van een (al dan niet bij de crew bekende) fout (zoals deze bij artikel 5.1 is beschreven). Bij deelname aan het spel gaat elke speler akkoord met de gestelde regels en voorwaarden. Een argument als 'Dat wist ik niet' is in strijd met artikel 1.2 van de regelgeving, en zal dus niet opgaan.
MaffiaBaas is niet verantwoordelijk voor gevolgen van en/of enige schade opgelopen door het gebruik en/of het bezoeken van de website MaffiaBaas of de daaraan verbonden diensten.
Bij het eventuele falen, onvoldoende vergoeding (miscalculatie), of enig andere foutieve gebeurtenis bij de aankoop van crime credits dient de koper hiervan direct melding te maken via een ticket aanmaken bij de Helpdesk op MaffiaBaas, met daarin de datum en tijd van de (poging tot) aankoop, en aanvullende gegevens over deze aankoop (zoals telefoonnummer bij telefonische betaling, rekeningnummer bij betaling via iDeal, etc) daarbij duidelijk vermeld. Bij onvoldoende informatievoorziening zal MaffiaBaas de transactie niet kunnen traceren en dus de zal de fout niet hersteld kunnen worden. MaffiaBaas is echter niet verantwoordelijk voor de gevolgen en/of welke schade dan ook, als gevolg van het falen van en/of een fout of mankement bij de aankoop van crime credits, op welke wijze dan ook.

6. Crime credits

Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers om deel te nemen aan het spel en/of het gebruik van de crime credit optie. Deze toestemming moet ten alle tijden door (de crew van) MaffiaBaas geverifieerd kunnen worden, op moment dat dit nodig acht door middel van een legitimatiebewijs en of verklaring waarbij de toestemming duidelijk gemaakt wordt.
De aankoop van crime credits middels een mobiele telefoon kan, afhankelijk van de provider van de deelnemer, duurder uitvallen, gelet op de extra kosten die sommige providers alsnog berekenen voor de SMS of beltijd.
Crime credits en/of aangeschafte virtuele producten en/of diensten zijn in geen enkel geval retourneerbaar, en dus niet inwisselbaar tegen echte valuta, dus ook niet na (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst, tegenvallende resultaten, of wijzigingen in het spel, de overeenkomst, waarde/prijs van producten of welke andere onvoorziene omstandigheid dan ook.
MaffiaBaas behoudt zich het recht de prijs en/of waarde van crime credits en/of de met crime credits aan te schaffen virtuele producten en/of diensten ten alle tijden te mogen wijzigen. Hiervan zal MaffiaBaas tijdig berichtgeving over doen, zodat deelnemers hun reeds aangekochte crime credits nog in een redelijke termijn kunnen spenderen.
MaffiaBaas kan niet verantwoordelijk gehouden worden bij de eventueel geleden schade opgelopen bij een wijziging van de prijs dan wel waarde van de virtuele producten en/of diensten waarbij deelnemers nog eerder aangeschafte crime credits in bezit hebben.
Crime credits zijn account gebonden en niet overdraagbaar.

7. Accounts

Accounts mogen tegen geen enkele betaling, wederdienst of welke vorm van vergoeding dan ook, worden overgedragen of doorverkocht! Een account is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Ook niet zonder enige vorm van vergoeding of wederdienst! Tenzij er toestemming is gegeven door een Admin! MaffiaBaas behoudt zich het recht om inactieve en verwijderde accounts definitief te verwijderen. Deze verwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt.
Extra Accounts:

Onder de voorwaarde dat je een extra account hebt gekocht in de CreditShop is het geoorloofd om maximaal 2 accounts te bezitten waar 1 uniek en dezelfde persoon op speelt. Indien je met 2 personen in een huishouden speelt is het geoorloofd om maximaal 2 x 2 accounts te bezitten en dient elk hoofdaccount een extra account in de crime creditshop af te nemen. Kortom er zijn maximaal 4 accounts mogelijk per IP/huishouden.

Na afname van het extra account optie dien je je te melden bij Capo met je extra account optie en welke naam je 2e account krijgt!

De admins zullen 24/7 controleren op naleving hierin en zullen na 1 waarschuwing gelijk zonder melding overgaan tot algehele verwijdering van je hoofd en 2e account.

Uiteraard zullen zij bij het traceren van een 3e,4e of nog meer accounts dit op een gelijke wijze afhandelen.

- Doe je dit niet, dan loop je het risico dat een van de maatregelen tegen je worden genomen.

- Het is belangrijk dat je de optie extra account koopt vanaf je thuis computer/netwerk!

- Lees de regels ZEER goed door, want de sancties tegen valsspelers zijn zwaar en worden zonder pardon uitgevoerd.

8. Straffen spel-, forum-, Social Mediaovertredingen

Afhankelijk van de overtreding en (in geval van herhaling) de frequentie van de overtreding(en) door de speler, kunnen de crewleden besluiten tot het geven van de volgende straffen:

- Een waarschuwing.

- Het ontzeggen van de toegang tot het forum voor een bepaalde tijd, afhankelijk van de situatie, de persoon en achterliggende geschiedenis.

- Het ontzeggen van de toegang van het forum voor onbepaalde tijd (lees: tot het einde van de ronde).

- Het resetten van een account dan wel bepaalde account waarden.

- Het ontzeggen van toegang tot het spel (in andere woorden: een ban).

- Bij bedreiging(en) (of berichten die als dreigement beschouwd kunnen worden), of een in 2.4 omschreven situatie kan worden overgegaan op een communicatie en/of spel verbanning. Onder bedreiging valt o.a. een opmerking als 'Ik kom bij je langs, en dan...', maar ook een indirecte bedreiging als 'Ik weet waar je woont', of 'adressen zijn makkelijk te achterhalen'.

Het is niet toegestaan om te vragen om het herstellen of herzien van jouw of andermans toegang tot de site dan wel het herziening van welke crew actie dan ook. Het is dus niet de bedoeling en toegestaan om via welke manier dan ook in discussie te gaan omtrent een actie dan wel sanctie genomen door een lid van de crew. Vragen om uitleg over een bepaalde crew actie is toegestaan, mits dit op een positieve en constructieve manier gebeurt.

Indien je als speler op welk social media platform dan ook negatieve publiciteit plaatst zal MaffiaBaas direct je account(s) verwijderen op Maffiabaas en je i.p. een ban geven. Tevens zal MaffiaBaas hiervan een melding maken bij het desbetreffende plaatform en je op elk platform de toegang ontzeggen.

9. Beëindigen van de overeenkomst

Hieronder valt het ontzeggen van toegang tot het spel en/of het verwijderen van een account door (een crewlid van) Maffiabaas, om welke reden dan ook, al dan niet op eigen verzoek.
De beslissing hierover is onherroepbaar, tenzij het beëindigen van de overeenkomst een verzoek is geweest van de speler zelf. De crew zal dan beslissen of de overeenkomst hersteld zal gaan worden. Het is dus niet gezegd dat, in het geval van verwijdering op verzoek, de speler deze actie op elk moment ongedaan kan maken. Een nieuwe overeenkomst kan aangegaan worden (een nieuw account registreren), mits de beëindiging op verzoek is geweest van de speler.
De overeenkomst kan ten alle tijden worden stopgezet door MaffiaBaas, zonder tussenkomst van de gebruiker.
Eventuele schade die is ontstaan bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst is nimmer te verhalen op MaffiaBaas.
Bij het aanmelden gaat men akkoord dat er informatie kan en mag worden verstrekt aan de benadeelde (dan wel zijn/haar advocaat of de justitie) wanneer het burgerlijk wetboek niet wordt nageleefd. Indien MaffiaBaas door handelen van een speler schade ondervindt in welke vorm dan ook zal deze via juridische stappen verhaald worden.
Als de informatie van een gebruiker wordt verstrekt aan de benadeelde (dan wel zijn/haar advocaat of de justitie) en de rechter oordeelt dat deze gebruiker in het gelijk wordt gesteld is MaffiaBaas nimmer aansprakelijk volgens het College Bescherming Persoonsgegevens
Interne procedures die gevoerd worden op grond van de regeling bescherming persoonsgegevens MaffiaBaas zijn kosteloos.
Procedures die gevoerd worden bij de rechtbank komen voor rekening van betrokkene.

10. Aansprakelijkheid

Onder MaffiaBaas valt de website www.MaffiaBaas.nl en/of de daaraan verbonden eigenaar.
De inhoud van MaffiaBaas is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de op de website MaffiaBaas aangeboden diensten, media en/of informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
MaffiaBaas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.
MaffiaBaas aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden, dus ook niet voor fouten en/of gebreken afkomstig van of veroorzaakt door derden.
MaffiaBaas heeft het recht de informatie en diensten van de website zonder enige vooraankondiging te wijzigen.
Websites die toegankelijk zijn vanuit MaffiaBaas.nl zijn niet door MaffiaBaas gecontroleerd of goedgekeurd.
MaffiaBaas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.
MaffiaBaas aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade, opgelopen door de informatie en/of media die door gebruikers van MaffiaBaas wordt verspreid op/via/rondom MaffiaBaas.
De plaatser van een tekst, afbeelding, of welke media dan ook, op de website MaffiaBaas.nl, aanvaardt alle aansprakelijkheid voor al de door hem/haar geplaatste zaak/zaken. Indien er sprake is van een overtreding, met bijkomst van een justitieel orgaan, zal MaffiaBaas alle gegevens van de plaatser die bij haar bekend zijn, op verzoek onmiddellijk verstrekken, zonder daar de plaatser van in kennis te stellen.
MaffiaBaas zal alle mogelijke middelen gebruiken om haar regels en het Nederlands wetboek te handhaven op haar website, maar zal in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet of te laat verwijderen en/of aanpassen van teksten, afbeeldingen of welke media dan ook, afkomstig van derden, die in strijd zijn met de gestelde regels en/of de wet.

11. Privacy

Maffiabaas respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt.
Maffiabaas spant zich in om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, maar realiseer je dat andere belangen, zoals bijvoorbeeld de vrije meningsuiting of het opsporen van illegale activiteiten, in sommige gevallen boven je recht op privacy kunnen gaan.
Bij registratie vraagt Maffiabaas je om bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam en een werkend emailadres. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij je daar apart toestemming voor hebt gegeven of deze verstrekking noodzakelijk is voor het normale gebruik van de website door jou. Het emailadres kan door Maffiabaas worden gebruikt om je noodzakelijke berichten over de website, upgrades, aanpassingen en/of nieuwsberichten te sturen. Voor de nieuwsberichten kan de gebruiker zich afmelden. De gebruiker is verantwoordelijk om zijn en of haar account te verwijderen indien hij of zij niet meer wenst te spelen. Bij verwijdering account is de gebruiker direct van alle lijsten verdwenen. Indien de gebruiker zijn of haar account(s) niet verwijdert heeft kan hij of zij MaffiaBaas niet verantwoordelijk houden voor de ontvangen berichten. MaffiaBaas is ook nooit verantwoordelijk om accounts te verwijderen als gebruiker wenst te stoppen.
Maffiabaas houdt algemene bezoekgegevens bij, onder meer om vals spelen en misbruik te detecteren. Hieronder vallen gegevens zoals het IP-adres van de computer die een pagina op de website opvraagt, de eventuele gebruikersnaam het tijdstip van opvraging, gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt maar ook op welk toestel de gebruiker inlogt en of dit een VPN server betreft.
Maffiabaas.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegezonden, zodat verschillende opvragingen van pagina's van de website kunnen worden gecombineerd en het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd. Je kunt het gebruik van cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
Indien een bijdrage een aantasting vormt van jouw privacy, zal meestal in eerste instantie worden overgegaan tot anonimisering. Maffiabaas.nl hoeft bijdragen niet te verwijderen van de website, tenzij je een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen.
Voor het kopen van Crimecredits maakt Maffiabaas gebruik van betaaldiensten van derden. Mafiabaas heeft geen controle over het privacybeleid van deze derden. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring van deze betaaldiensten.